(K II:2) Protokoll  kyrkstämman och handlingar 1900-1922. Avskrift A. Möller.   Uppdaterad/redigerad  2010-04-08

Här kan du läsa och upptäcka Fridenes historia genom att läsa kommunalstämmans och kyrkostämmans protokoll parallell. Vi får härmed en mycket sann och bra historik över Fridene bygden, så håll till godo.
Kommunalstämmans protokollsböcker finns idag arkiverade i Hjo kommuns centralarkiv medan kyrkstämmans protokoll finns på landsarkivet i Göteborg. Undertecknad har tillgång till materialet som är fotograferat digitalt.


Avskrift  Kommunstämma från den första 1863 till 1863-04-22.htm 
Till  avskrivna kommunalstämmoprotokollen  med start år1900 till 1902 
Till avskrift  kyrkstämmans protokoll med start 1900 till 1904-05-02 
Läs mer om kommunen 
Fridene kyrka bilder/kartor mm.htm


 1900  består Kyrkorådet av  kyrkvärdarna A. Bolin och Oscar Sätervall  ledamöterna  Sven Persson i Vestarp och G.Jansson i Vestarp  Skolrådet   J.Fröier, Sven Persson, i Vestarp och Adolf. Kempe i Blixtorp, utsåg skolrådet inom sig till skolkassör som även har att handhava skolfondernas räkenskaper.
 


1902-12-29
Kommunalstämma.

§4.    Val av ledamöter i kommunalnämnden Axel Hasselqvist Stenåsen valdes till ordförande i stämma och nämnd för 4 år från den första januari 1903.
C.G Sätterberg Vasängen valdes till vice ordförande. Till ledamöter i kommunalnämnd valdes F. Rittfelt Blixtorp. G. Johansson Bossgården. Johan Nilsson Broholm. Viktor Dahlin Djurahult, för den tid författningen föreskriva. Ordföranden valdes till kassör för kommunalkassan.

§5.    Ordförandes lön bestämdes till 75 kronor per år på så sätt att all post och porto bestrides av ordförandes lön men icke av kassan.

§6.    Till suppleanter valdes förmannen David Erlandsson Westerlund och Johan Jansson Årby Lillegård.

§7     Till revisor att granska kommunalräkenskaperna från år 1901 valdes C.G Sätterberg i Vasängen och G.Johansson Bossgården.och L.J Andersson Karthagen, suppleant.

§8    J.F Andersson Tjustorp  valdes till granskningsman i förmyndarekammaren inom Fridened socken för 4 år.


1903-12-29
K-stämma.

§5.    Till Kronofjärdingsman för Fridenes socken omvaldes hemmansägaren Carl Jansson Sörgården Fridened för en tid av 3 år räknat från den 1 januari 1904 med en lön av 50 kr. per år. 

§6.    Till revisorer valdes Oskar Setervall Stommen och S.A Nilsson Vädbjörntorp att granska kommunens räkenskaper och dess förvaltning och reverserna af den utlånade kassan inom socknen.                                      


1902-11-24
Extra kyrkstämma. 

§1.    Stämman var sammankallad för att yttra sig över det av kyrkorådet och skolrådet upprättade ofullständiga förslaget till lediga folkskollärare- klockare och organist tjänsterna huruvida den skalle förklara sig nöjd därmed eller icke. Och blev nu kyrkstämman enhälligt  att församlingen är nöjd med ofullständiga förslaget samt att således sökanden Samuel Törner från Bjömö Heljeled i Värmland antages till innehavandenämnda befattningar från och med 1903-01-01  samt förklaras   nämnda tid såsom ordinarie densamme Törner från nämnda tid såsom ordinarie folkskollärare klockare och organist i Fridened församling.