Håll till godo hembygds vänner här kommer en mycket detaljrik beskrivning av Annefors bruk i Fröjered med utgångspunkten ano 1810 och bevarade brandförsäkrings handlingar.
Bearbetat för webb publicering  Arne Möller.  Datum när sidan senast redigerades  2010-11-07
 
Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar    Topp   Nya bilder 

Källor.
Församling: FRÖJERED
Ort: SVENSTORP ANNEFORS
Årtal 1810
Benämning: ANNAFORSS BRUKS OCH JÄRNMANUFACTUR WERK
Ägare: J R VON ESSENS STERBHUS , FRIHERRE
Arkiv: Brandförsäkringsverket
Försäkringsnummer: 07999
SVAR-nummer: B07999 (Antal mikrokort: 1, Antal exponeringar: 19)
Information om register: Brandförsäkringsverket
Här kan du läsa mer om hammarsmide och Annefors bruks grundare och smeder verksama på bruket.
Annefors grundare, manen och kvinnan
Lagar och förordningar.
Kongl. Maj:ts hammarsmeds ordning 1766
smed1.htm
smed2.htm
smed4.htm
Utdrag från husförhörs längder,
Annefors\smeder A1:4 1802-1814.
Annefors\smeder A1:5 1814-1832
Annefors\smeder A1:6 1832-1840
Annefors\smeder A1:7 1841-1851

Annefors\smeder A1.8 1851-1863
Annefors\smeder A1:10 1874-1883
Annefors\smeder A1:9 1864-1874
Annefors\smeder A1:4 1790-1802.
Här kan du lyssna på två intressanta ljudinspelningar.     Ejnar_i_Ekänga. mp3        Linus Larsson på bruket.mp3

Bilder med anknytning till  Fröjered Annefors 19/03/10 Publik - 31 bilder.

Läs mer om:  smide.  räckare.     vallonerna.

Nytt : 2010-11-07
1810 b

1820  Manbyggnad.

1831  Där ett Tröskverk inrättas med loge i förra portskjulet av ladugården som drivas av Vattenhjul 8 alnar högt omgivit med särskilt hus

1840  1    En Manufaktur Smedja uti bästa stånd såsom inne varande år från grunden ny uppförd, i stället för en gammal smedja som förut tillika med andra hus varit  Brandförsäkrade under Nr 7999 och är den nya uppförd på gamla platsen på norra sidan av ån Tidan

1852 sågverksbyggnaden från 1845 blivit uppförd på norra sidan av Tidan snett i mot Kvarnen på samma plats som den gamla Bruks Sågen varit stående och på planritningen å 1810 års beskrivning upplagen.

Planritningar  du kan klicka på objekten i ritningen så kommer du till texten

 

 

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp           Nya bilder

 År 1810 den 26 och följande dagar uti oktober månad förrättades af undertecknad Bergmästare, med biträde af behörige uti byggnings och murarearbete samt om ortens priser å matrialer och arbetslöner kunnige män. Värdering till deltagande uti allmänna brandförsäkring i värden beslut uppå Annefors bruk och järnmanufaktur verks byggnader jämte såg, qvarn och  andre hus, ävensom å Sventorps säteri allt samman beläget i  Skarborgs län Vartofta härad Fröjereds socken, tillhörig Reinhold Jakob von Essens sterbhus, härom anmodad utav dess änkefru Högvälborna Friarinnan Gustava Eleonora Rudebeck på Kaflås. Tjänande till efterrättelse Kunglig. Maijts Nådiga.

Kungörelse om allmänna brandförsäkrings inrättningar af den 15-de augusti 1782, med flera härom utfärdade påbud. Sventorp ? 3/4 mantal Säteri Rusthåll deltager uti brandstod avgifter i Fröjereds pastorat. På dessa ställen är för närvarande inga särdeles eldsläcknings anstalter som dock nu skola anskaffas af sprutor, snabbor mm. även som lätt tillgång på alun slam från Kaflås alunverk.

Bifogade planteckning visar nu befintliga läget och byggnadernas anstånd så väl sins emellan som några andra hus hvilka ej nu bliva till brandförsäkring upptagen ävensom närbelägenheten till Tidan elfven  eller andra vatten tillgångar samt följer med uträkningen hopfogade pris qourante, med rättelse efter byggnadernas nu befintliga beskaffenhet.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp           Nya bilder

Nr.1. Verkhus
 12 alnar (7 m) från Tidan 25 år gammalt (byggdes 1775) af resvirke med bräd väggar, under brädtak, på låg gråsten fot, 25 alnar långt (14,8 m)  13 alnar bred (7,7m) 4 alnar hög (2,38 m)
upptages : Riksdaler Banco.
Stenfoten  -------------------------- 3:--
Stommen med väggar -------------- 72:--
Taket med tillbehör ---------------- 41:--
2 par enkla brädportar med 1 lås --- 5:--
                                                    121:--

Nr. 2. Kolhus
6 år gammalt byggt 1804 , af bräder och bakar med  kluvet virke till mellanskifte på korsvirke, under brutit brädtak, låg stenfot, med 2:ne  inkör broar och kolbro inuti huset.
50 alnar (29,7m) lång 16 alnar(9,5 m) bred 5 alnar (3 m) hög till takfästet; samt gafvlarnas höjd där ofvantill 10 alnar (59,4 m).
Stenfoten   --------------------------- 6:--
Stommen med väggar och kolbroar  304:--
Tak med tillbehör ------------------ 178:--
4 par portar -------------------------- 4:--
                                                       492:--
Vid detta kolhus upptages 100 stigar kol
 å 2 daler ---------------------------200:--
                                         överföres 813:--

Nr. 3. Järnplåt bod.
20 år gammal (byggdes 1790) timrad 10 varv, 4 1/4 alnar (2,50 m) hög, 16 1/4 alnar (9,65 m) lång, 14 alnar( 8,30 m) bred, under spetsigt bundet  halmtak med torv här ovanpå, utan stenfot, med plankgolv och en liten spis af tegel utan spjäll samt fordrad bräddörr med lås,
 upptages ett för allt till --------------------105:--

Nr.4. Tackjärns bod.
40 år gammal (byggd år 1770) timrad 12 varv, 4½ alnar hög, 13 3/4 i fyrkant, under bundet halmtak med torv där ofvanpå, större delen sandgolv, plåtslagen bräddörr,
upptages allt för ett till ---------------------------------------73:--

Nr.5. Ämnesjärn och plåtsmedja.
Uppbyggd efter 1805 års brand på låg stenfot med brädväggar under brutet brädtak, 38½ alnar (22,80 m) lång, 27 alnar(16 m) bred, 7 alnar (4,16 m) hög till fästbandet. En ämnes och 1 plåt hammare med 2:ne härdar och kamugn, 2:ne par spets bälgar. 1 slipverk med särskilt hjul.
                          
Stenfot ----------------------------------10:--
Stommen med vägar och gavlar ---------285:--
Tak med tillbehör ----------------------147:--
2 par enkla portar, 2 par dörrar och 7 st. luckor
-----------------------------------------13:--
2st. vanlige stångjärns härdar af tegel på
 gråstenfot med sina skorstenar ---------229:--
1 st. Plåt ugn med sandstens valv och
järnankare ---------------------------- 150:--

2 st. hammarhjul af 5 alnar diam.
2 st. hammarställningar med stockar, la- broar och dynor
samt 2:ne städ stockar --------------------------------  548:--
2 st. blåshjul med stockar och dynor -------------------- 90:--
2 par spetsbäljer med vågar å formar  ------------------150:--
Slip inrättning med hjulstock och tillbehör ---------------  50:--
3 st. större contor  med 4 st. lås och 4 st. plåt
 saxar, jämte tillhörande bänkar  ------------------------ 52:--
Brandskada på hamrar, städskålar och
härdvärke  ---------------------------------------------- 6:--
                                                                         Sa.  1739:--

Nr.6. Hjulhus.
32 alnar (19 m) långt, 12 alnar (7,13 m) brett, af bräder under brädtak på stenfot,
upptages med därvarande underbyggnad, 3:ne stup hemfrån dammen. rännor och stämbol
till ----------------------------------------------------213:--

Nr.7. Mindre hjulhus.
För 2:ne hjul, upptages med tillhörande sump,
rännor, stämbol och underbyggnad till ----------------135:--


Nr.8. Lubbi.
6 alnar (3,56 m) långt, 5 alnar (3 m) brett, 3½ alnar (2,08 m) högt,
under brädtak med tegelgolv, 1 mindre spis af tegel med spjäll,
dörr och 1 fönster i bly upptages till ----------------------------------- 48:--

Nr.9. Ett mindre brädskjul.
I allt för ett ------------------------------------------------------------  5:--

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Spång över Tidan    Bild
Av 28 alnar (19,63 m) långa stockar med uränet
bjälkar och järn ------------------------------------------------------ 48:--


Nr. 10. Knip och spik smedja.  Bilder
På norra sidan om elfven, nybyggd för 6 år sedan (byggt 1804) ,
på låg stenfot med med brädväggar å korsvirke under trätak. 1 räckhammare för
särskild ställning samt 1 knip och 2 spik hammare uti vanlig trädstol af furu för 1 stock.
Längd 38 alnar (22,57 m) bred 15 alnar (8,90 m) och hög under fästbandet 5 alnar (2,97 m).
Stenfoten -----------------------------------------------10:--
Stommen med väggar och gavlar --------------------- 129:--
Tak med tillbehör ------------------------------------ 158:--
4 par portar med lås samt 7 st. mindre dörrar
och luckor -------------------------------------------  14:--
1 större härdmur af tegel med 4 ässjor på gråstens
 grund ----------------------------------------------------------------  140:--
2:ne hammarhjul samt 1 blåshjul med sine stockar.
Storställningen till räck hammaren, samt knipp och
spikhamrar, ställningen med 4 st. städstockar la-broar
och dynor --------- ---------------------------------------------------- 591:--


1 par mindre trädbaljor samt 3 st. läder dito med regering ------------------------ 85:--
4 st. större och mindre conttor med dörrar och lås, lenkor samt 1 klippbänk ------ 26:--
Brandskada på hamrar, städ hölser etx etx ----------------------------------------12:--
                                                                                                                Sa.---1165:--

Nr. 11. Hjulhus till knippsmedjan.
37½ alnar (22,30 m) långt, 12 alnar (7,13 m) brett på stenfot med
bräder till utanväggar och tak. Sump, ränna, stup och stämbol
samt underbyggnad, uppgår i värde till inalles  ------------------ 237:--

Nr. 12. Järnbod.
Af 3:ne brädväggar på resvärke under brädtak, den 4:de väggen
utgöres af Boden nr.13. 10 alnar (5,94 m) i fyrkant,
gammal, beklädd, dörr med lås ---------------------------------- 43:--

Nr. 13. Manufaktur järnbod.

16 år gammal (byggd 1794) timrad, 9 alnar (5,35 m) i fyrkant 12 tum eljest 4 alnar( 2,37 m) hög,
under brädtak,  brädslagne knutar, beklädd dörr med lås ------------------------------------- 70:--

  Nr.14 kolhus.
30 alnar (17,82 m) från Tidan, timrar, under gammalt brädtak,
17 alnar (10,00 m) i fyrkant, 5 alnar (2,97) och 13 varf högt,
afdelt i 2:ne rum med port och lås --------------------------------------- 90:--
Här upptages 50 stigar kol (197,5 m3) å 2 riksdaler --------------------------------100:--

Smedestufver.  Bilder
Nordväst ifrån manufaktur smedjan nr.10, finns 5 st. särskilt från varandra uppsatte smedestuve byggnader en våning höga. Den närmast till bruket varande är på 42 alnars (25 m) avstånd och ladugårds husen
ännu längre bort.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

  Bruksgården.   Bild
På södra sidan af elfven, vid pass 400 alnar (237 m) längre upp från bruket i V.S.V. är Fröjereds bruksgård, hvilken såsom förfallen ej nu nu kommer att brandförsäkras.

Ladugården nybyggd 1810.

Endast den nybyggda ladugården uppsatt enligt teckningen med fasta flyglar, vardera af 41 alnars (24,35 m) längd invid hufvudsträckan som är 111 alnar (65,9 m), öppen mitt framföre på norra sidan, alle husen af 15 alars (8,91 m) bredd och 7 alnars (4,16 m) höjd på sprängd gråstensfot af till och med 3 alnars (1,78 m) höjd, äro uti stallet samt fähusen timrade med 15 hvarf, för öfrigt dels af skiftat värke, dels brädslagne väggar på resvärke under bundit halmtak med hög resning samt rödfärgad.
Östra flygeln af delt till stall med 8 spiltor och 2:ne contrir, foderbord fähus för 20 kreatur, där under varande stenfot är högst och upptages till  -------------------------------------------------------------31:--
Stommen timrad med en brädgafvel samt dynstockar och bjälklag  -----------348:32-
Taket med tillbehör --------- ------------------------------------------------324:32 -
Inredningen till golf, tak, spiltor och bås ------------------------------- ------ 311:8-
4 par dubbla och 3 st. enkla dörrar med 3 st. lås och tillbehör -----------------17:24-
10 st. fönsterlufter 4 qvarter (0,60 m) höga ,4 qvarter breda i bly --------------20:--
 Västra flygeln består af 20 alnar (11,88 m) timradt fähus
med 20 bås samt 2:ne af plankade  vagnsbodar, stenfot ------10:-
Af stommen är 20 alnar (11,88 m) timrad. den öfriga delen eller båda vagnsboarne
af skiftdt värke och brädgafvel med bjälkar och dynstocka ------300:--
Taket med tillbehör --------------------------------------------  324:32-
Inredningen med bås, golf och tak   ----------------------------- 253:32
4 st. fönsteröppningar 4 qvarter (0,60 m) höga,
4 qvarter breda i bly. --------------------------------------------- 8:--
2 par stora enkla brädportar med lås och gångjärn -----------------8:--
2 par dubbla och en enkel dörr med 1 lås ------------------------- 7:--
Långsträckan, afdelt mitt på uti ett 16 alnar (9,5 m) bredt skjul med inkörsport.
På östra ändan 4 st. svinhus samt sädesloge och 2:ne golf, och består den
Västra sidan af redskaps bod jemte loge och 2:ne golf.     Stenfoten ------------------14:--

Stommen som på inre sidan består af skiftadt verke är på gaflarne
och yttre eller södra långsidan brädbeklädd  -------------------------  469:16-
Tak med tillbehör ---------------------------------------------------- 721:16-
Loggolven mm. till inredningen i hela långsträckan -------------------- 179:16-
1par stora portar, 4 par log dörrar med 4 st. lås ------------------------27:24-
Hela denna Ladugårds byggnads nuvarande värde ------------------  3375:40-

Brygg å mällthus.
77 alnar (45,74 m) norr ut från östra ladugårds flygen är invid Tidan elfven stommen uppförd till brygg och mallthus, 25 alnar (14,85 m) lång och 11alnar (6,5 m) bred, dels timmrad dels af skiftadt virke, men kommer ej såsom icke varande fullbygdt att nu upptagas. Ladugårdens avstånd från större vattentillgång är inalles 102 alnar (60,5 m) förbi detta brygghus.

20 alnar (11,88 m) norr ut från västra ladugårds flygeln  lillstöta bruksgårdens åbyggnader med en gammal flygel utan eldstad, samt är en alles från ladugården till huvudbyggnaden 32 alnar (19,00 m) hvilket utgör närmaste läget för eldstäder.
Från samma västra flygel förbi bruksgården norr ut åt Tidan elfven på 114 alnars (67,7 m) avstånd vid elfvens södra sida är.

 A. Mjölnare byggning.
På 1 aln hög murad stenfot, nytimrad, 13 varv 5 alnar (2,97 m), 25 alnar (14,85 m) lång,10 alnar (5,94 m) bred, med brädgaflar ovan fästbandet, under brädtak. 1 mindre källare med bjälkar och stentrappa, även dylik utanför byggningen.
Källaren utan bjälkar med trappa -----------------16:--
Övriga muren ------------------------------------------------------- 6:--
På botten är förstufva, kök och 3 rum, bred trappa upp till vinden som är öppen.
Hela stommen värderas till ------------------------------------------- 150:--
Yttre taket med tillbehör ---------------------------------------------- 67:--

Bjälkar med dynstockar ---------------------------   30:--
Golfven i rummen och på vind ---------------------   56:32-
 Taken i rummen ----------------------------------   20;16-
4 st. större och mindre fönster lufter i bly med foder- 30:--
1 dubbel förstufve dörr, 5 st. kammar dörrar och
1 contrir dörr med gångjärn samt 2 lås -------------- 25:--
1 köks spis med bakugn 1 mindre spis samt
1 skorsten af dels tegel dels gråsten
----------------------------------------------------  75:32-
                                                                         Sa. 476:32-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar Topp  Nya bilder

B. Tullqvarn
Med 2 par grof och 1 pår sigt mälden stenar för 2:ne vattenhjul,
29 alnar (17,23 m) lång och 22 alnar (13,06 m)bred, inom 2 alnar tjocka gråstens murar
samt mur mellan hjulhuset. Taket består dels af understrukit tegel, dels bräder,
 uppsatt för 16 år sedan (1794)
Murens skådande upptages till ---------------------------------------  124:--
Yttertak med tillbehör ----------------------------------------------    272:40-
Bjälkar och dynstockar, yttre bron och trappor inuti huset ------------  204:--

3 st. stenstolar, 2:ne vattenhjul af 8 alnars (4,75 m) diameter med stockar,
 kugghjul och tackjärns trällor, dynor och sigt inrättning --- 375:--
2 par Lungåsa stenar samt 1 par tälgstena ---------------- 140:--
Stol inrättningar ofvanpå samt 2 tull bingar------------------10:--
Afplankad qvarnkammare med tak och spis -------------    20:--
4 par dubbla dörrar med gångjärn och 2 lås ----------------  9:--
Sump och ränner med 2 stämbol samt stup ---------------- 95:--
                                                                               Sa.  1249:40-

C. Bro öfver Tidan.
50 alnar (29,7 m) lång på 2:ne timrade  kar, å wasar, samt plank till tak, uppsatt för
5 år sedan(1805) beräknas i ett för ett till  ---------------------------------   125:--

På norra sidan elfven äro
D Wärkhus och Brädbod.
Nybyggd (1810) på hög stenmur åt elfven, af skiftadt verke, under tegel tak,
24 alnar (14,26 m) långt, 9 3/4 alnar (5,79 m)  bred, 4 1/4 alnar( 2,52 m) hög.
Stenmuren upptages ---------------------------------------------------------- 8:--
Stommen, rödmålad -------------------------------------- 67:32-
Yttre taket med tillbehör  --------------------------------- 67:24-
1 par portar m ed lås -------------------------------------   2:--
                                                                              Sa. --- 145:8-
E. Enbladig bruks såg.
Näst ofvan förestående verkhus, gammalt, 25 alnar (14,85 m)långt,8 alnar (4,75 m)bred,
på stenpelare, under bärdtak, såsom fodrande reparation eller ombyggnad,
upptages efter nu befintligt förhållande till endast --------------- 40:--

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Sventorps säteris byggnader.
Vi pass 1/8 mil (1282 m) Ö.S ut från Annefors Bruk är Svenstorps säteri beläget med nedanskrefne byggnader.
Gården har ständig vattentillgång från den på planritningen tecknade brunnen, äfvensom merendels uti
den gräfde dammen. För öfrigt åro källor å ägorna på  mindre betydligt afstånd.

a) Caracters Byggningar
Timrad 1787 af furu, brädslagen. 40 alnar (23,76 m) lång, 20 bred  (11,88 m)och 6 alnar (3,56 m) hög till taklisten på vacker stenfot, som öfverhufvud är 2 alnar hög, under brutit tegel och spåntak, kroppåsen och takhörnen jämte frontespira samt omkring skorstearne beslagne med järnbleck. 1 wåning samt gafvelrum, 2:ne tegel hvälfda källare innanföre hvarandra, med tegeltrappa, samt låg tälgstens trappa vid stora ingången och trädtrappa til köks förstufvan, försedd med åskledare, samt i fullt godt stånd.

2:ne  hvälfvda källrar med stentrappa från förstufvan och två dörrar samt lås --------- 205:--
Grund muren --------------------------------------------------------------------------25:--
Nedre våningen består af förstufva, sal, kök, samt 9 st. större och mindre rum,
dels med dels utan elstäder. På gaflarne 3:ne rum och en mindre trappa af plank och bräder,
Hela stommen i nuvarande stånd  666;24-
Yttre taket med stor taklist alt tillbehör samt åskledare  -------------------------810:--
Bjälkar och dyntstockar -----------106:32-
Golfven i alla rumen af 2 tum plank  218:--
Taken dito af furu bräder hvitlimade i 12 rum med taklister ----------------------- 80:--
21 st. dubbla fönster lufter 3 alnar höga (1,78 m), 7½ qvaeter (1,12 m) breda med stora rutor i bly,
beslag, foder ock karmar, målade å 10 riksdaler ---------------------------------210:--
6 st. mindre fönster i vindskammaren och på vinden målade
och tillbehör å 5 riksdaler  --------------------------------------------------------30:--
1 par franska förstufvu portar med tillbehör, målade, 1 par mindre dito ------------16:--
13 st. halffranske dörrar med tillbehör målade å 6 riksdaler ----------------------------------------- 78:--
8 st. mindre dörrar omålade å 4 riksdaler ----------------------------------------------------------- 32:--
210 alnar slät brädpanel 5 qv, hög, målad, å  12 banko ---------------------------52:24-
135 alnar dito omålad å 10 banko 28:8-
3 st. större kakelugnar med tillbehör å 13:16-  ------------------------------------ 40:--
3 st. mindre dito å 10:--    --------------------------------------------------------  30:--
2 st. tegel dito --------------------------------------------------------------------13:16-
1 st. kammar spis liten ------------------------------------------------------------  5:--
1 st. större dito i salen  ----------------------------------------------------------- 12:--
1 st. köks spis med bakugn fyrugnar och tillbehör -------------------------------- 85:--
Ytterligare för 2:ne skorstenar --------------------------------------------------- 25:--
5 contoir, trappa till vinden, väggfaste skåp och hyllor med tillbehö --------------- 45:--
Målade tapeter å väfv och papper med vattenfärg i 4 rum ----------------------------------------- 166:32-
7 rum och köket med papper å väggarne, de större mål, med vattenfärg ---------------------------- 80:--
1 sten och 1 brädtrappa vid förstufvorna ------------------------------------------------------------12:--
Husets värde utföres med ---------------------------------------------------------------------- 3071:46-

b) Höns och afträdes hus.
20 år gammalt (1790) 18 alnar långt (10,7 m), 9 alnar bredt  (5,35 m) 4½ alnar (2,67 m)12 hvarf högt.
 rödmålat under strukit tegel tak med 5 dörrar och 4 mindre fönster inredt
till behofven, upptages inalles -------------------------------------175:-
c) Östra Flygeln
eller statbyggningen, äldre, 25 alnar lång (14,85 m), 16 alnar bred (9,5 m), timrad ,
 5 alnar 13 varfv högt, på 1½ alnar stenfot med gråstens trappa utanföre,
1 mindre hvälvd källare med stentrappa, under tegeltak. 1 våning med gafvelrum.
 Byggningen i försvarigt stånd.
Hvärde källaren med trappa och dörr ----------------------------- 80:--
Grundmuren ------------------------------------------------------------------------ 10:--
Undra våningen består af förstufva och 4 rum, bräd och planktrappa
 till vinden  där 2:ne rum äro inredde utan eldstad.
Stommen ---------------------------------------------------------------------------145:--
Yttertaket med tillbehör ------------------------------------------------------------ 180:--
Dynstockar, bjälkar med golf af 2 tum plank och tak af bräder --------------------- 128:--

10 st. fönster lufter 7 qvarter höga och 8 qv.
 breda med tillbehör ---------------------------------------------- 30:--
6 st. kammar dörrar samt 1 par fodrade förstufve
dörrar med tillbehör ---------------------------------------------- 30:--
2 st. mindre köksspisar samt skorsten ---------------------------- 95:--
Contoir i förstufvan med trappa till vinden -------------------------10:--
                                                           Byggnaden utföres med     708:--
d) Wästra flygeln eller spannmåls och visthus bod
30 år gammal (1780) af lika storlek och beskaffenhet med
väggar och tak såsom nästföregående, dock utan eldstäder, men med 3st.
afplankade källrar under bjälktak, uppgår i ett för alt till  -----------------------------601:--

 e) Östra ladugårds byggningen.
Något öfver 30 år gammal (1780) 71 alnar lång,16 alnar (9,5 m) bred, 5 alnar (2,97 m) hög,
under bundit halmtak, med 5 hvarf tegelpannor på kråppåsen å stenfot,
inrättad till vagnbod, fähus och loge med 2:ne golf.
Fähuset 28½ alnar (16,9 m) låndt, tmrat, den östra delen af huset med skiftadt verke.
Stenfot upptages till ----------------------------------------------------------- 15:--
Stommen är, ehuru något gammal dock i behållet stånd men
halmtaket skal nästa år undergå betydlig förbättring,
äfvenså fähus golfvet repareras.
Stommen med bjälklag och inredning ---------------------------------------------------------- 620:--
Taket med tillbehör ---------------------------------------------------------------------------  180:--
7 par portar samt 4 st. dörrar med tillbehör ----------------------------------------------------- 30:--
8 st. mindre fönster i bly -----------------------------------------------------------------------   12:--
                                                                                                                                       Sa--- 857:--
 f) Westra ladugårds byggningen
Af enehanda storlek och förhållande med näst föregående, dock sednare uppförd, samt i något bättre stånd. Inrättad till stall med 8 spiltor och 2 contoir, får och fähus samt loge med 2 golfv, består af skiftadt verke, samt där ofvanpå brädklätt på 23½ alnars längd, vid får och fähusen försedt  med 8 st.mindre fönster, samt 7 dubbla och 6 st. mindre dörrar uppgår i sammanräknadt värde till --------------------------------- 920:--g) Brunn
med hink innvid östra ladugårds flygeln, håller jemnt och fullt tillräkligt vatten för husbehof, stall och ladugård.

h) Gräfd vatten reseruoire
öster om, 50 alnar (29,7 m) från mangården uppgifves hålla tämligen jämnt vatten så vida torra somrar inträffa.Slutligen anmärkes, att V:N: ut, vid pass 40 alnar (23,8 m) från brukssågen vid Fröjered. är en sågre stufva närmaste eldstaden. Samt vidare därifrån i Ö:N: någon mindre ladugårds hus på större afstånd från de där nu värderade byggnader.
                                                                                                                        Summa  riksdaler banco  -----   16629:23-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Värdet af alle desse ofvanbeskrefne hus och byggnader är således efter nogaste undersökning, ytersta förstånd och nogranhet i deras nu befintliga tillstånd jemmfördt med uppgifne och har följande priser på matrialer och byggnings ämnen i orten, ansedt till sextentusende sexhundrade tjugu nio riksdaler 22 banco, dit vi ansvare vara mera för lågt ändför högt åsatt, hvilket betygas.
Kaflås ut supra.

På ämbetes vägnar.
Samtroilius.
Biträdande värderingsmän. 
 Anders Larsson  byggmästare.
Olof Åhklind  muraremästare.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

 1 st. simpel dörr med dito ---------------------------6:--
 1 st. enkel bräd dörr med dito målad ----------------3:--
 1 par förstufvo portar, målade med lås och gångjärn
---------------------------------------------------- 12:--
1 par enkla stora brädportar, målade med lås
och gångjärn --------------------------------------- 4:--
1 st. kakel kakelugn större med tillbehör uppsatt ---13:--
1 st. dito mindre ---------------------------------- 10:--
1 st. större spis med tillbehör dito ----------------------------------- 15:--
1 st. mindre dito ------------------------------------------------------8:--
1 st. murare eller snickare dagsverke å-------------------------------  :36-
1 st. timer dagsverke -----------------------------------------------    :24-
1 st. hantlangare dito ----------------------------------------------    :16-
1 par öken dagsverke med körare -----------------------------------   1:--
1 tunna bränd kalk --------------------------------------------------   :40-
1 lass ler ------------------------------------------------------------   :12-
1 lass sand -----------------------------------------------------------  :12-
1 tjog råg halm å ---------------------------------------------------- 2:--
1000 takspån ------------------------------------------------------10:--
Samtroilius.

 Ingifvet den 11 mal 1911.
Efter förättad brand försäkrings värdering den 26 oktober 1810, till deltagande uti allmänna brandförsäkrings fonden i riket, uppå Annefors bruks och järnmanufaktur verks byggnader mm. i Skaraborgs län och Fröjereds socken, har mig blivit tillsänd en s lydande.
 P:A: Nr 7999.
Innan värderingen å Annefors bruks och manufaktur verks åbyggnader mm. kan till försäkring antagas och ingivas.


1:de Om med stigar kol menas stor stigar å 24 tunnor?
2:de Beskrivningen på den under nr 10 upptagna Knippe och spik smedjan bör mera specifikt författas.

Härå får jag svar meddela.
1. Att som författningarna om stigar med stig kol förstår 24 tunnor,( 3,96 m3)  eller 2:ne läfter å 12 tunnor, är och denna benämning uti enahanda bemärkelse här nyttjad.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar   Topp  Nya bilder

2, Consept värderings protokollet är af följande orda lydelse, samt meddelas i händelse misskrivning ett förbigående af någon del förorsakad den eskade närmare beskrivningen om knipp och spik smedjan.

Nr. 10. Knip och spik smedja.  Bild
På norra sidan om elfven, nybyggd för 6 år sedan (byggt 1804) ,
på låg stenfot med med brädväggar å korsvirke under trätak. 1 räckhammare för
särskild ställning samt 1 knip och 2 spik hammare uti vanlig trädstol af furu för 1 stock.
Längd 38 alnar (22,57 m) bred 15 alnar (8,90 m) och hög under fästbandet 5 alnar (2,97 m).
Stenfoten -----------------------------------------------10:--
Stommen med väggar och gavlar ---------------------------------------- 129:--
Tak med tillbehör ------------------------------------------------------- 158:--
4 par portar med lås samt 7 st. mindre dörrar
och luckor --------------------------------------------------------------  14:--
1 större härdmur af tegel med 4 ässjor på gråstens
 grund -----------------------------------------------------------------  140:--
2:ne hammarhjul samt 1 blåshjul med sine stockar.
Storställningen till räck hammaren, samt knipp och
spikhamrar, ställningen med 4 st. städstockar labroar
och dynor --------- --------------------------------------------------- 591:--
1 par mindre trädbaljor samt 3 st. läder dito med regering -------------- 85:--
4 st. större och mindre conttoir med dörrar och lås,
 lenkor samt 1 klippbänk -----------------------------------------------26:--
Brandskada på hamrar, städ hölser etx etx -----------------------------12:--
                                                                                                Sa.---1165:--

Utan att få neka och härå blir tecknat, hvad som felar i beskrivningen, kan jag ej finna hvadande det består. Will dock i förhand nämna att detta rörer 1.
5. posten: Härdmurns stotlek så är den lika beskaffad dock något större och längre från backen än vanlig stångjärns härd, samt inrymmes där 4 eldstäder och även ässjor till järnvärmning för räckhammaren, 1 knipp och 2:ne spikhammare utan särskilt afdelte ugnar af närmast lika öppne klensmeds eldar och ässjor.
6. posten. Räckhammares beskaffenhet torde vara mindre bränd, men  består utaf en mindre stångjärnshammare ställning och har sitt särskilda hjul och städstock. Knipp hammaren och de 2:ne spik hammare äro vid ett hjul och stock men hafer hvar sin städ stol af mindre slag och detta att såsom på andre ställen vanligt är.

7. posten. De 4  contoirens storlek är väl ej specificerade men 2:ne synas utanföre norra långsidan och Västra gaveln å ritningen, der sulan även är tecknad, de övrige inuti smedjan och mindre.

8:de posten. Med det här nyttjade ordet etx. vid brandskada på hammar, städ, hölsor etx, förstås i likhet med hvad under nr.5 emnes och plåtsmedjan vid sista posten uti ena handa fall är nämnt, brandskada på hammar, hölser, städskålar och desslikes tilläggas med härd verke finns ej uti de till manufaktur smidet nyttjade ässjor.
 Brunkeberg den 30:de martii 1811.

Samtroiliuc.


Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Bilder på byggnaderna.
 Denna bild på  den gamla brädbron vid Annefors över Tidan som byggdes 1901  är nog en kopia av den som beskrivs i brandförsäkringen  den revs 1922 och ersattes av ingenjörbron byggdes av Ing 2. övningskompani.

 

 

Smed stugorna och dammen.

 

Spången över Tidan vid Annefors bruk

Knipp å spiksmedjan.

Befallarstugan eller dagsverks stugan på Annefors i bakgrunden den gamla huvudbyggnaden på herrgården.

Tull kvarnen

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

2007-04-16 foto Arne Möller. 
Smed dammen.

Här på holmen låg  ämnes och plåtsmedjan med hjulbäcken till höger.

Synliga rester efter spiksmedjan på norra sidan.

En av smedernas bostadshus som är bevarad.

 

Nedströms fallet.

Kraftstationen är som synes byggd där södra hjulhuset på ämnessmedjan var beläget.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Referens länkar på nätet

http://www.fyng.net/artiklar/smedjan.htm

  FRÖJERED
Ort: ANNEFORS
Årtal 1851  1810  1820  1831  1840   1852  1853  
Benämning: ANNEFORS BRUK
Ägare: VON ESSEN FR , HÖGWÄLBORNE BARON
Arkiv: Brandförsäkringsverket
Försäkringsnummer: 20078
SVAR-nummer: B20078  (Antal mikrokort: 1, Antal exponeringar: 4)
Information om register: Brandförsäkringsverket

År 1851 den 1 oktober har till följd av Nådiga det uti Kungl. Majts. följande Nådiga Reglemente för Brandförsäkringsverket  för byggnader å Landet av den 7 oktober 1850. har undertecknade Expeditions Kronofogde av Konungens Befallnings kommissarie den 17 januari 1823 förordnad att Brandförsäkringsordning förrätta  biträdd av Läns Byggmästaren J.H.Hellström samt Häradsdomaren Jan Svensson i Olofstorp och Nämndemannen Petter Jansson i Baltak. Fastställde Brandstoden till  Annefors bruk beläget i Skaraborgs län Wartofta härad och Fröjereds socken tillhörigt General Majoren och  Kommendören Högvälborne Baron Herr von Essen. Brandförsäkrat under Nr.7999 sedan byggnaderna den 26 oktober 1810 blivit beskrivna och försäkrade och bestå av.
Nr.1    Verkskjulet förfallet och begagnas icke, då upptagit i värde 121:-.-
Nr.2    Kolhuset förfallet, innan värdet var 492:-.-
Nr.3    Ämnesjärn och plåtsmedjan  förfallen och begagnas icke, innan värdet var 1739:-.-
Nr.6    Hjulhus förfallet innan värdet var  213:-.-
Nr.7    Mindre hjulhus även förfallet värdet  135:-.-
Nr.9     Mindre brädskjul likaså innan värdet var 5:-.-

Återstående Sumpen ,Rännor och Stämmbolet i förfallet skick ävenledes den uti samma beskrivning under Littr. E. upptagna Enbladiga Bruks Sågen, vilken blivit värderad till 40:-.-
Således utgå förenämnde byggnader för Banko R.B:2745:-.-

Alle övriga byggnader vid Bruket, Bruksbyggningen, Flyglarna så väl Stall  och Ladugårds husen ingick särskilde § för vattendrift varande Tröskverk, även som Kvarnen samt  Mjölnarebyggningen, Bron över Elven från Qvarnhuset, Sågen och Spången över Elven vid Bruket, befunnes allt i gott stånd även till de uti 1810 års beskrivning omnämnda beskrivna under Litt D.
Efter verkställd besiktning begärde Herr General Majoren och Kommendören Baron von Essen att besiktningen och värderingen skulle företagas å till sågverksbyggnaden från 1845 blivit uppförd på norra sidan av Tida Elven snett i mot Qvarnen på samma plats som den gamla Bruks Sågen varit stående och på planritningen å 1810 års beskrivning upplagen Littr E.
Denna uppförd på 3 å 4 alnars hög stenfot av sprängd gråsten samt åtskilliga grova stenpelare befästande med erforderliga ankarjärn. Underlaget av korsvirkesträd.
Byggnaden är: 21 1/4 alnar lång 12 alnar bred 13 alnar hög därav 6 alnar under, av grovt furutimmer och även av Bandträd  och stolpar infodrad med bräder på södra sidan och gavlarna samt hälften  å norra sidan, övriga hälften hade lämmar på jerngång för att vidslås då sågen icke är i verksamhet.
Verket består av 2 kamar och 2 sågblad i vardera kamen. Huset under tak av bräder. Varöver uppställdes denna beskrivning:
Stenfoten samt pelarna under byggnaden ---300:-.-
28 st. Furusyllar till underbyggnaden 15 alnar långa 10 tum fyrkant å 7 & -- 196:-.-
1-2 st. Dito  13 alnar långa 10 tum i fyrkant å 5 & -- 64:-.-
8 st. Dito till Bandträd 15 alnar  10  tum i fyrkant  å 6 & --53:16.-
4 st. Dito 13 alnar långa 10 tum i fyrkant ä 5 &-.3 --21:16.-
18 st. Stolpar 11½ alnar långa 10 tum i fyrkant å  1&:22.3  ---- 30:-.-
11 st. Bjälkar  13 alnar långa  11 å 7 tum i fyrkant å 4 1/4 & ---51:16.-
1 st. Bärbjälke  30 alnar lång 16 tum i fyrkant ---53:-.-
8 st. Stolpar 7 alnar a3 tum i fyrkant å 9&  ---74:32.-
17 st. Bjälkar 13 alnar långa 11 tum i fyrkant å 4 2/3 & ---49:16.-
6. st. Strävor 7 alnar långa 8 tum i fyrkant å 2& ---12:-.-
5 st. Stolpar 5 alnar långa 8 tum i fyrkant å 1&:40.-  ---9:8.-
9 st. Snesträver 6 alnar långa å 6 tum å  1& -----9:-.-
6 st. Takspännare med handbjälkar å 2 & --- 12:-.-
10 st. Rygg och Sideåsar 15 alnar långa 6 tum i fyrkant å 2 1/3 & ---23:16.-
16 st. Saxband å -:-.12  ---- 4:-.-
30 st. Tolfer bräder till taktäckning å 3 & --- 90:-.-
12 st. Tolfer Bräder till infodring av östra sågen å 3& --- 36:-.-
3 st. Tolfer bräder till infodring emot hjulhuset. å 2 2/3 & ---8:-.-
4 st. Tolfer bräder i sågen 1 2/3 & --- 10:-.-
Gångjärn  till 7 lucker  att nedsätta för norra långsidan och som dörrlucker å 1 & ----9:-.-
Det av bräder inredet Contor med dörr på gångjärn och kasthake ---5:-.-.
2   Trappgånga i från östra sågen av plank och avseende till nedre såg --10:-.-
3 st. Tolfer plank till Tiljde (golv) i östra sågen å 8& --- 24:-.-
Sågbron

11 st. 10 alnar långa balkar av 10 tum m fyrkantslaget timmer med behövliga strävor --- 69:16.-
9 st. 29 alnar långa 8 tum i fyrkant slagna timmerslaner å 8 2/3 & --78:-.-
3 st. Tolfter Plank men av sämre beskaffenhet å 4& --- 12:-.-
Summa 1344:24.-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Bjälklaget
Uppfört av stolpvirke och infästa med dubbla bräder i både  långväggen och gavlarna underfall av 13 3/4 alnar långt 7 3/4 alnar brett 3 alnar högt 3 st. 14 alnar långt furutimmer 7 tum i fyrkant å 3 1/3 & ---10:-.-
8 st. 8 alnar långt furutimmer 7 tum i fyrkant å 1 1/3 & -- 10:32.-
9 st. Stolpar 3½ alnar långa 8 tum i fyrkant å3 & ---6:-.-
4 st. Tolfer bräder till inresning å 2 2/33 & ---10:32.-
3 st. 3 3/4 alnar långt timmer till Rygg och Sideåsar å 1 &--- 3:-.-
2 Tolfer bräder till taket å 2&:32.-  -- 5:16.-
2 Tolfer brädbakar till utliggare  ---- 2:-.-
36 st. 14 alnar långt 9 tum i fyrkant slaget timmer toppskivan å 4& --- 14
1 Tolf Plank till tillger (golv) ----- 5:-.-
6 par Gångjärn med krokar till 3 dörrar ä -:32.-  4:-.-
1 st. ljuten jernliatletugn ?  -- 10:-.-
1 st. Dyna    --- 4:- 
Summa 214:32.-

Verket.
Vattenhjul 9 alnar i diameter 3 alnar  9 tum bred 3 ringat av furuplank med brutna skovlar befästande med 436 st. skruvar med huvud och mutter samt 12 st. knäpparmat och dubbad båda ändarna vid deras inhuggning genom stolstocken, dess värde 200:-.-
Hjulstocken 12 alnar lång 1 aln 2 tum i diameter sammanfoga av 4 st. kvistfria furutimmer, dess värde  33:16.-
40 järnband vilka efter Bruksbokhållaren väga 2 skeppund å 264&:53.16.
2 st. Smidda Nålar ---40:-.-
Summa 126:32.-

Kugghjul av gjutjärn och ljuten Kringla 1 aln 4 tum. Kosta rem enligt Motala Bruks räkning och frakt -- 487:-.-
1 st. Axel med vev av smidet järn 1½ alnar lång 5 tum i fyrkant --83:-.-
Grova Malmlager för axel --50:-.-
2 st. Gjutna Matarhjul av kostnad vardera 2 skeppspund å 20 & ...40:-.
2 st. Balkdragarehjul med smidda axlar och grova beslag i sina lager --60:-.-
2 st. Kedjor till matarverket 22½ alnar långa - 45:-.-
2 st. Dito 26 alnar långa  51:16.-
Materialet till båda skalmarna uppskattas  60:-.-
2 st. så kallade sågkåfrar å 33 1/4 & -- 62:32.-
Syn-Kam och Messtakar med sina beslag 120:-.-
24 st. Fridelionstrissor  å 1 1/3 & ---- 32;.-
4 st.  Fridelionstrissor med klyvare och pådrivare  å 13 1/3 & ---53:16.-
2 st. Såg. kamar med beslag å 20 & --- 40:-.-
2 st. Sågkänkar  med dynor av ler och beslag å 33 1/3 &   66:32.-
4 st. Sågblad å 6 2/3 &  32:-.-
4 st. Banstoplar 29 alnar långa i fyrkant  å 8 & --32:-.-
4 st. Banskener   30 Lit.å 1& --30:-.-
14 st. In och utrullningskubbar med axlar och beslag å 11&---56:-.-
5 st. Stolpar 5½ alnar långa 9å9 tum i fyrkant å  1"73 & --8:16.-
6 st. Dynor 13 alnar långa 10 tum i fyrkant å 6& --36:-.-
5 st. tvärdynor 9 -8 tum i fyrkant å 1 2/3 -- 8:16.-
5 st. Stolpar 5 alnar låga 10 - 12 tum i fyrkant å 3 & 15;:-.-
2 st. Ekedynor 4 alnar långa 12 - 15 tum i fyrkant å 6 2/3 & 13:16.-
4 st. Furudynor 5 alnar långa 9 - 12 tum i fyrhant å 2 1/3 --13-16.-
1 st. Dyna 4 alnar lång 12 - 16 tum i fyrkant.---4:-.-
2 st. Bakdragningsförättningar av smidet järn  -- 66:32.-
30 st. åtskilliga Dyner utan särskild benämning  60:-.-

Stämvärket  --- 16:32.-
3 Tolfer Plank till tilgde i nedre sågrummet å 8& -- 24:-.-
Summa 1992:-.-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Kantverket.
Intill västra gaveln av Såg byggnaden är till särskild byggnad uppförd  för kantsågningsinrättning, vilken inrättning dock haver gemenskap med Maskineriet uti Sågen av det äro alltså i sammanhang med undre delen av sågen.
Denna byggnad är uppförd med syllar stolpar och bandträd samt infodrad brädfoder, 13 alnar lång 9 alnar bred, 4 alnar 2 tum hög ,under tak av bräder och bakar.
3 st. Syllstocka av fur 13 alnar långa 9 tum fyrkant å 4 /73 & --14:-.-
5 st. till Bandträd av lika dimension å 4 2/3 & .. 23:16.-
6 st. Stolpar 4½ alnar långa 9 tum i fyrkant å 1 2/3 & 10:-.-
6 st. Dito 3 alnar 3 tum långa , 6 tum i fyrkant å 3/2 & -- 4:-.
1 st. ryggås 114 alnar lång  3:-.-
2 st. Sidoåsar 13 alnar långa å 3 & -- 5:-.-
3 st. Snesträfver 5 alnar långa 6 tum långa 7 tum fyrkant å  5:-.-
10 Tolfer brädbakar till taket --- 13:16.-
3 st. Tolfer trossbottnar till golv 1:32.5.  - 5:-.-
2.. Tolfer Bräder till takpanel av en del i rummet å 2½ -- 5:-.-
Gjutgods till kantverket.
4 st. Bandtrisser
2 st. hänglaget av legering och malm.
2 st. hängande malmlager
1 st. Cylindriskt sågblad med axel. tillsammans räkning från Motala bruk. --145:-.-
1 st. Runkista av trä med beslag  -- 5;16.-
2 st. Dragremmar 62:-.-
Kantbänken av grov Furuplank beslagen med bandjärn 1 klonspåret, 23 alnar lång vilande på 8 st. av 7 tums fyrkant särskilde hopfogade
balkar, med värde 40:-.-
3 par gångjärn till luckorna 2:-.-
Summa 344:-.-
Härför spik storlekar
100 st. 2 tum, 1800st. 3 tum, 640 st. 4 tum, 900 st. 5 tum, samt för övrigt grov spik efter vikt,  -89:-.-
Byggmästare arvode, samt kostnader till hantlangare under byggnaden .. 1060:-.
Diverse kostnader under arbetet efter Bok.  60:-.-
Summa Banco Riksdaler 5104:2.-
Värdet av sin till brandförsäkring nu anmälda byggnad är således efter nogast undersökning och förstånd i dess nu bevisliga jämförd med ett medium av de publicerade  senaste 5 årens priskuranter och markegångstaxor på byggnadsämnen och såväl i avseende å de i denna orten stegrade priset på skogeffekter , vilket i synnerhet vad angår det som blivit vid denna byggnad använt, såsom flesta delar ytterst äger en lägre värde än som per byggnads ämnen i allmänhet kan erhållas, samt dagsverkena och arbetslönerna i orten ansets till. Fem Tusende Ett Hundrade Fyra Riksdaler 8& Banco det vi ansvara vara mera för lågt än for högt åsatt, vilket betygas av:  Eric Rundqvist, J.Svensson Häradsdommare, Petter Jansson Nämndeman, J Hellström.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Församling: FRÖJERED
Ort: ANNEFORS
Årtal 1810
Benämning: ANNAFORS JÄRNMANUFACTURWERK
Ägare: CARLSTRÖM OLOF , RÅDMANNEN HERR
Arkiv: Brandförsäkringsverket
Försäkringsnummer: 08000
SVAR-nummer: B08000  (Antal mikrokort: 1, Antal exponeringar: 4)

Nr. 7997 8000. Ingivet 1810-12-29.
År 1810 den 19 november
förrättades av undertecknade Magistratens ledamöter och tillkallade hantverkare, värdering å det hus med övriga Byggnader och tillhörigheter, som Rådmannen Herr Olof Carlström här i Staden äger och  varå enligt Kung. Majt nådiga Reglemente till innehållande av en Allmän Brandförsäkrings Fond i Riket, av den 15 april 1782, Brandförsäkring sökes. Det hava vi funnit det av ägaren avgivna och gängse Beskrivning set i alla delar överensstämma med  det däri upptagna förhållanden.

Uti samma ändring Byggnaderna uti Beskrivningen äro intagna följa de även  här nämligen:
1.    En Manbyggnad, Stenfotar med Källaren
och dess tillbehör värderas till ----- 66:32.-
Själva stommen ------------------ 233:16.-
Bjälklagen -----------------------   16:32.-
Yttertaket  ----------------------  183:16.-
Ytter klädsel -------------------     90:-.-
Tjärstrykningen  därå ----------      30:-.-
10 fönsterluftar å 6 &----------      60:-.-
5 dörrar å 5 & ----------------      25:-.-
3 dito å 4 & -------------------     12:-.-
2 Pottkakelugn   å 150 & ------    30:-.-
2 Dagel dito å &---------------     16:-.-
Golven i rummen ---------------    50:-.-
Taken i Dito --------------------    33:16.-
Målning innerväggar och tak samt
dörrarna och fönsterkarmar. ------   48:-
Inredningar i handelsboden  --------   20:-.-
Murningen av kakelugnar pipor och
brandmuren ------------------------30:-.-
Överbyggda ingången från
gården till övervåningen ----------- 10:-.-   Summa 954:16.-

2.    En Flygelbyggnad.
Stenfoten  --------------------------- 25:-.-
Stommen med bjälklag -------------- 60:-.-
Ytter taket -------------------------  75:-.-
Ytterklädsel ------------------------  25:-.-
En strykningen därå ---------------   10:-.-
3. fönsterlufter å 4 & --------------    12:-.-
3. dörrar å 3½ & -----------------     10:24.-
Golv och tak ----------------------    15:.-.-
Trapporna ------------------------     8:-.-
Brygghusspisen Bakugnen
och Skärtunnan  ------------------- 113:-.-   Summa 353:40.-

3.    En Korsvirkesbyggnad --------  35:-.-

4.    En Mangelbod ----------------  10:-.-

5.    En ladugårdsbyggnad:
det timrade ------------------------  25:-.-
Bogvirket  med klädsel  -----------   83:16.-
En strykningen -------------------   2:-.-
Yttertaket ------------------------  90:-.-
Inredningen  Visthusboden --------  10:-.-
Stallinredningen ------------------- 5:-.-
Sähus dito   ----------------------- 6: -.-
Loge dito  6.-.- ------------------  12:-.-
hemlighus dito -------------------    6:-.- Summa 258;-nu befunnes i jemförels
Summa Riksdaler Banco ------  1611:8.-

När det av denna egendom är sålunda efter nogaste undersökning, yttersta förstånd och bästa övertygelse i det stånden nu befunnes i jämförelse med därå orten gångbara priser å matrialer byggningsämnen och Arbetslöner.  Ett Tusende Sex Hundrade Ellva Riksdaler Riksdaler åtta Skillingar Banco det ej nu vara mera för lågt än för högt åsatt, försäkras. Kongelf. ut supra. P W Werming. AG Hjalmarsson Rådmän. Lars Wahlberg Kakelungsmakare. Carl P. Lennert, Smed. Lars J. Lundgren, Glasmästare. Olof Dahlgren , Snickare. Martin Jacobsson, Murmästare.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder
År 1810 den 26 November är denna värdering inför Magistraten i Stadens äldstes närvaro uppläst: Varvid någon anmärkning icke gjordes synnerhet sedan Herr Rådman Carlström, förklarade det han ej åstundar högre försäkring än till Ett Tusende Riksdaler Banco (1000) Priserna  å materialet , byggnadsämnen och arbetslöner hava sedan årets början mera stiget än fallet. Egendomen hyser icke inom sig någon sådan hantering som fodrar ständig Eld och är ej eller någon Verkstad i grannskapet av sådan beskaffenhet.
Enligt intygand av Herrar Rådmännen Werming och Hjalmarsson är Egendomen försedd med följande Brandredskaps persedlar: 2 st. brand hakar, 2 stegar, 2 handsprutor, 2 Segelduk tjärade  vatten ämbar  och 2 Svebbar.
Kongel. Rådhus  Ut supra. På Magistratens vägnar. Jimmanuel Hök.

Pris Courante vid Brandförsäkrings  värdering å Annefors  Järnmanufaktur verk m.fl. byggnader hörande till Kavlås Egendom i Skaraborgs län, uti oktober  månad år 1810.
                                                                        Riksdaler. Banco. Skillingar.

1 st. Furustock av 20 alnars längd 10 tum i 4 kant -----2:-.-
1 st. Dito 16 alnar 8 tum dito --------------------------3;-.-
1 st. Talltimmer 14-16alnar 6 tum --------------------- 1:16.-
1 st. Mindre dito -------------------------------------- 1:-.-
1 st. Hjulstock träd 16 alnar lång -------------------- 13:16.-
1 st. Storverks kubb 8 å 9  alnar långa --------------   7:-.-
1 st. Slana 14 alnar lång -----------------------------   -:16.-
1 st. Tolft 4 tums plank 7 å 8 alnar långa ------------- 12:-.-
1 st. Dito 3 tums dito ---- dito ---------------------   9:-.-
1 st. Dito 2 tums Dito -- Dito ------------------------   5:-.-
1 st. Dito 1½ tums Dito -- Dito ----------------------   3:16.-
1 st. Dito sämre Dito --------------------------------    2:-.-
1 st. Bakar ------------------------------------------    -:32.-
1 st.  Lafs kluvet virke ------------------------------   1:16.-
1 st. Tolft Takribbor   -------------------------------   1;-.-
Spik 9 tum per 1000 -de eller i skeppund  ---------  15:-.-
Spik 7   "     "      "   -------------------------------   10:-.-
Spik 6   "    "       "   -------------------------------     8:-.-
Spik 4   "     "      "   -------------------------------     2:10.8
Spik 3   "     "      "   -------------------------------     1:32.-
Murtegel per 1000 st. -----------------------------   11:5.4.
Takpannor per 1000 st. ---------------------------    15:-.-
Aril sten per 100 st.  ------------------------------       3:20.-
Stångjärn till byggnader pr. skttf. ------------------     10:-.-
Dito utsmitt till diverse behov och påsatt -----------     13:16.-
1 st. bättre kammar lås med gångjärn  -------------       3:-.-
1 st. sämre dito -----------------------------------        2:-.-
1 st. ännu sämre -----------------------------------       1:-.-
1 st. Fönsterluft, dubbel 3 alnar hög 2 alnar breda i bly,
stora rutor med beslag och fodet samt karm. målade -  12:-.-
1 st. dito enkel dito 2 alnar höga och 7 qvarter breda -   7:-.-
1 st. dito mindre med färre rutor ----------------------  5:-.-
Mindre ladugårds fönster -----------------------------  2:-.-
1 st. Dörr. Haltv fransk, målad med foder och karm
samt lås och gängjärn av bättre sorten ---------------  10:-.-
Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Församling: FRÖJERED
Ort: ANNEFORS
Årtal 1820
Benämning: ANNEFORS BRUK
Ägare: VON ESSEN FREDRIC , RYTTMÄSTAREN
Arkiv: Brandförsäkringsverket
Försäkringsnummer: 11950
SVAR-nummer: B11950  (Antal mikrokort: 1, Antal exponeringar: 7)
Information om register: Brandförsäkringsverket

Nr. 11951.
Vid Sventorps Säteri en Brygg- och Malthus byggnad belägen 65 alnar från Brandförsäkrade flygeln Lit: C och 45 alnar från Brandförsäkrade ladugårds byggnaden Lit: e. på planritningen av furu timmer uppbyggd år 1815. 20 3/4 aln lång 13 1/4 aln bred 7 1/4 aln hög på jämn vägg står på 3/4 alns hög gråstens fot, en våning med rymlig vind täkt med tegel på läkten och under understrukit, hela stommen i det stånd den nu ä uttagen till --- 265:32.-
Yttertaket med dess tillbehör -------------------        156:-.-
Bjälklagen -------------------------------------           16:32.-
Mellantaket ett för alt --------------------------           48:24.-
2 st. Fönster lufter med glas i kitt 2 alnar breda
1½ aln höga med karmar foder och beslag å 5 & ---  10:-.-
4 st. mindre dito  ----------------------------------     8:-.-
3 st. dubbla luckor med gångjärn och krokar å 1:16 -- 4:-.-
3 st. Skottluckor med kastkrokar -------------------   1:24.-
1 st. dubbel dörr med gångjärn och lås --------------   4:-.-
1 st. Enkel dito med gångjärn och klaffkrok ---------   2:8.-
Trappan till vinden ----------------------------------   2:32.-
Murningen i detta hus består av en torkugn med
Jernplåtar samt 2 inmurade pannor en av koppar och
en av järn samt rymlige spis med murning och
torkugn upptages ett för alt till  ---------------------------------  200:-.-
1 st. Koppar Pannas med metall kran om 48 kannors rymd ----    50:-.-
1. st. Tackjärns panna om 48 kannor --------------------------    25:-.-
Knutarnas brädfodring och husets Rödfärgning  ----------------      6:-.-
Husets hela värde ----------------------------------------------------  900:40.-

Värdet av dessa ovan skrivne hus är således efter noggrannaste undersökning, yttersta förstånd och noggrannhet i deras nu befintligas tillstånd jämfört med uppgivne och följande priset på matrialer och byggnings ämnen o orten anset till Tre Tusende Trehundrade Femtio Nio Riksdaler 16 Banco det vi ansvare vare mera för lågt än för högt åsatt vilket betygas av   Annefors Ut Supra. Zacharias Svensson Byggmästare.  Johan Bergman Provinsial- Byggmästare.

 

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

År 1820den 16 november förelades av undertecknad Läns Byggmästare med biträde av behörige uti byggnader och snickararbeten samt om ortens priser å matrialer och arbetslöner kunniga män, Värdering till deltagande uti allmänna Brandförsäkrings Fonden i Riket. uppå Annefors Bruk en Inspektion Byggnad ävensom å Sventorps Säteri en Brygg och Mälthus byggnad alltsammans beläget i Skaraborgs län Vartofta härad och Fröjereds socken tillhörigt Ryttmästaren och Riddaren av Kung. Svärdsorden Högvälborne Friherre Fredric von Esen på Kavlås, tjänande till efterrättelse Kungl. Maits. Nådiga Kungörelse om Allmänne Brandförsäkrings Inrättningen av den 15 april 1782, med flere härom utfärdade påbud så väl på Annefors som Sventorp äro genom de  der förut år 1810 Brandförsäkrade Byggnaderna  nödiga eldsläcknings anstalter uti ordning och stånd. ävensom tillgång är på alunslam från Kavlås Alunbruk.
Bifogade planritning visar ungefärligen läget av byggnadernas avstånd från de för brandförsäkrade byggnader samt närbelagenheten till Tidan Elven eller andra vattentillgångar, samt följdes vid uträkningen hos följande pris courant med rättelse efter byggnadernas nu befintliga beskaffenhet.

Inspektors Byggningen vid Annefors är belägen 90 alnar i väster från den år 1810 Brandförsäkrade ladugårdsbyggnaden samt 63 alnar från Elven Tidan uppbyggd är 1819 av furu timmer en våning hög med 2 gavel rum och 4 kontor 26 alnar lång 15 alnar bred och 7 alnar hög på jämn vägg, taket med tegel på läkten och understruken. Här på 1 1/4 alns gråstensmur utan källare. Byggnaden består av 6 rum med förstuga kök, och sal samt 3 kamrar 2 gavelrum , 4 kontor och rymlig vind. Trappan av Plank, hela stommen i det stånd i det stånd den nu är värderas till  riksdaler 963:-.-
Yttertak med dess tillbehör ---------------------------------- 303:32.-
Bjälklager ---------------------------------------------------   40:24.-
Golven i rummen av 2 tum plank med mellanskjär och lerlo -- 151:13.-
Taken uti alla rummen av bräder ----------------------------  104:16.-
12 st. Fönster Lufter i aln 22 tum höga 1 aln 18 tum breda  av
glas i kitt med karmar, foder och beslag, 2 gånger målade
samt flera rutor å 10 &. --------------------------------------122:-.-
6 st. dito - dito mindre å 2 & -------------------------------   12:-.-
8 st. Kontors dörrar av bräder med karmar, foder, gångjärn
och lås ett för  alt till      -------------------------------------  33:16.-
9. st. halv Franska Kammardörrar 3 alnar höga 1 aln 10 tum
breda med karmar foder gångjärn och lås samt 2 gånger
målade å 8 & ----------------------------------------------  72:-.-
2 rum i undervåningen med Hall Bröstpanel och
målade 60 almar tillsammans --------------------------------10:-.-
6 Rum med golv och Pastaments lister målade -------------- 18:-.-
8 st. Rum med spände pappers tak, väggarna rappade med
sågspån och målade med vattenfärg ------------------------ 120:-.-
Yttre Förstuga porten med karm, foder, gångjärn och
lås samt trappan av plank ---------------------------------    25:-.-
Trappan till övre våningen ---------------------------------     6:-.-
5 st. Tegel kakelugnar med alt tillbehör  å 15& ------------   75:-.-
Ett kök Spis med bakugn en kammarspis 6 st. Nischer
med 2 skorstenspipor värderas uti ett för allt till --------- -  400:-.-
Denna byggnads ytter brädfodring i ett för alt till ---------- 102:16.-
Husets hela värde -----------------------------------------    2558:24.-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

 


Församling: FRÖIJERED
Ort: ANNEFORS
Årtal 1831   1810  1820  1831  1840   1852  1853
Benämning: ANNEFORS BRUK
Ägare: VON ESSEN FR , ÖFVERSTEN RIDDARE
Arkiv: Brandförsäkringsverket
Försäkringsnummer: 15730
SVAR-nummer: B15730  (Antal mikrokort: 1, Antal exponeringar: 3)
Information om register: Brandförsäkringsverket

Nr. 15730. Därom till en värdering av eld Tröskverk vid Annefors Bruk av den 13 september 1831.
 Ingivit den 8 nov. 1831. Antag. S.A.

År 1831 den 13 september har undertecknade Kronofogde orten med biträde av Nämndemännen Johannes Villsson i Elneryd och Petter Johansson i Ekeberg besett och verderat neder nämnde  Byggnad och Inrättning å Annefors Bruk beläget i Skaraborgs län Vartofta Härad och Fröjereds Socken tillhörigt Herr Översten och Riddaren Högvlborne Herr Baron Fr. von Essen varå enligt Kung. Majts Nådiga Reglemente å Labndet av den 23 decmber 1828 försäkring begäres och hava Värderingsmännen vid denna förrättning vilken ägaren genom dess ombud Hov kammrearen P.Dros bevistat, funnit samma Byggnads Inrättningh av följande beskaffenhet.
Vid den å förnämnde Egendom varande ladugårds Byggnad förut brandförsäkrad under  nr. 7999. Där ett Tröskverk inrättas med loge i förra portskjulet av ladugården som drivas av Vattenhjul 8 alnar högt omgivit med särskilt hus av stolpvirke och brädfodrat och tak med bräder samt med rödförg anstruket. Detta vattenhjul driver ett annat större kugghjul med gjuten tackjärns stång 4½ alnar högt. Härav drives 1 mindre gjutey tackjärnshjul 21 tum i diameter som sätter igång ett annat hjul av trä 1 3/4 alnar i diameter. Detta åter driver ett annat större kugghjul av trä 4 1/4 alnar i diameter hvarav slaghjul med sin kringla får sin drifter. Denna inrättning med sina hjul.

Järn och gjutgods värderas till ------------ 489;.-.-
Huset över vattenhjulety alnar långt 6½ dito brett och 4 alnar högt, täckt och fodrat med bräder samt rödfärgat anses kosta 50;.-.-
Logens inredning med golv, bjelklag och deras infodring värderas till --- 45;.-.-
Summa Banco riksdaler 557;.-

Värde av den nu till Brandförsäkring anmälda Byggnad och Inredning är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess vid - verkliga skäl, jämfört med medium av de siste förflutne fem årens markegångs taxor på byggnads ämnen dagsverken och arbetslöner i orten ansets till 587:5.2  Banco, det vi ansvata vara mera för lågt än för högt åsatt, vilket betygas: Johannes Villsson Kronefogde i orten. Johan Nilsson o Elmeryd  Petter Johansson i Ekeberg båda Nämndemän. Zachris Svensson vid tillfället biträdande Byggmästare.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

 

Församling: FRÖJERED
Ort: ANNEFORS
Årtal 1840   1810  1820  1831  1840   1852  1853  
Benämning: ANNEFORS BRUK
Ägare: VON ESSEN FREDR , GENERAL ADJUTANTEN
Arkiv: Brandförsäkringsverket
Försäkringsnummer: 17647
SVAR-nummer: B17647  (Antal mikrokort: 1, Antal exponeringar: 7)
Information om register: Brandförsäkringsverket

Nr. 176447.

År 1839 den 11 december här undertecknad Lag; Kronofogden Bruno Landman biträdd av Nämndemannen Jan Svensson i Olofstorp och Olof Andersson från Kaggestorp, samt Bruks Byggmästaren P. Bergman, besett och värderat nedan skrivne Manufaktur Smedja vid Annefors Bruk beläget i Skaraborga län Vartofta Härad och Fröjereds Socken  tillhörig General Adjutanten och Riddaren av Kungl. Svärds Orden Högvälborne Herr Baron Fredric von Essen varå enligt Kungl. Majt. Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsärknings verket för Byggnader å Landet av den 23 december 1828 författning begäres; och havda förrättningsmannen vid denna förrättning den Herr Bruks förvaltaren J Pernell å Respektive ägarens vägnar bevistat, funnit samma smedja av följande beskaffenhet:
Den på stället befintliga Brandredskapen bestå av 4 brandsprutor av koppar 6 brand hulkar, 4 st. läderämbar. 4 st. Lubbar. 6 stegar.
Byggnaden varå Brandförfattning begäres är:

1    En Manufaktur Smedja uti bästa stånd såsom inne varande år från grunden ny uppförd, i stället för en gammal smedja som förut tillika med andra hus varit  Brandförsäkrade under Nr 7999 och är den nya uppförd på gamla platsen på norra sidan av ån Tidan, utav prova fyrslagna furubjälkar till syllar, Bandträn, Bjälkarna och stolparna, samt infodrad med bräder 38 alnar lång 15½ alnar bred och 5½ aln hög, under satt av bräder med ?? Räst på  Sparrar och läkten. Två par dubbel dörrar med fällbomslåsar . 3 Fönsterlufter med hvitt glas i kitt och oljemålade karmar, 2 hluker med kasthakar på gavlarna. Däruti befinnes:
1    En härd med fyra eldar urgrunden till eldstaden av sprängd gråsten och sedan med vanligt bränt murtegel, mursten fogstruken. Bord och ankarjärnen samt gjutna tackjärnhallar för eldarna.

2     En härd med 2 eldar vid sydvästra hörnet av smedjan även ur grunden till eldstaden av sprängd gråsten och sedan med bränd murtegel med härdjern samt en mycket grov gjuten tackjärnshäll.

3    Upp under taket ar anlagd en mindre blåsmaskin bestående av 2 block som giver väder åt förutnämnde 6 eldar genom rör av 3 tums furuplank hopsatta med ett stort antal skruvar och ansluten med becke utav dessa rör äro 40 alnar anlagda ner i jorden för att komma till de 2 eldarna samt en trumma av bandlika som fodral för rören nerlagda uti blålera det förekommande av röta. Blåsmaskinen erhåller härefter genom särskilt hjul med vanlig reglering.

4     I östra delen av smedjan är uppförd en kniphammare ställning till sammansättningen i taket under stångärnshammaren , fastän mindre medhjulstocken av flera sammanfogade träd med en fem ammad tackjärns lyftanordning samt en gjuten kuggning på samma stock för en räckhamare  så att med samma rörelse båda hammarna kunna begagnas, till 5½ alnar högt lättanhjul.

5     I norra ändan av Smedjan eller å andra sidan samma hammarställning för 3 spikhammare av 12 å 14 tum fyrslagit timmervirke så till balk som förståndare samt överslag samt starkt underunderbygge med vidlyftigt kar med labron inbegripet.
Den för alla 3 spikhammarna gemensamma hjulstocken sammanlagd av fyra furuträd försedd med en mängd erforderliga järnband 3 kuggringar av tackjärn samt ett 5½ alnars högt vattenhjul.

6    Vid östra långsidan under fönstren 2 Tihlbäkar av tyrkants plank samt timrad fotpelare med dragläder samt 3 skruvstäd.

7     Fyra Contor  till förvarigs rum för verktyg och matrialer.

8     5 st. klensmedsstäd kubbar 2 av eke 3 av furu försedda med städ, huggståndare samt 2  Råtsaxor.
 

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Det här ovan beskrivna med dess likes och förrättningen hart blivit upptaget till  nedanstående värde.
Grundmuren eller stenfoten under hela huset innehåller 198 cubik alnar sprängd gråsten anses till 49:24.-

Hela stommen med sin beklädnad i det stånd den där finns värderas till 410:3.-
Takresning med läkter och beklädnad  105:-.-
Härden med sina hallar bord och ankarjärn   290:-.-
Blåsmaskin med rör till 80 alnars längd med sitt fodral samt tätat och vinklar    413:16.-
Regering med klavar länkar beslag och tillbehör   51:16.-
Vattenhjul  till blåsinrättningen 4½ alnar i diameter 1 aln bred invändigt av 2½ tuns furuplank hoplagt på vanlig vis med 5 löter fyra armar av hvitgran huggna genom hjulstocken som är 4 alnar lång 15 tum i diatuntre,  20 skovlar samt behövliga ringar, skruvar med huvuden och muttrar,   123:16.-

Inre och yttre dynhållare dubbel pådragning, stäminrättning med beslag, ankarjärn och spik  --- 24:-.-

 En hjulstock till Räck- och Kniphammaren 11 alnar lång 29 tum i fyrkant hopslagen av fyra träd, smidda nålar. En gjular lyftarmering med 5 armar, en kuggring av festjärn med smidda nålsatta  kuggar och 40 grova järnband  --- 310:42.-

Vattenhjulet 5½ alnar högt 1½ alnar bred hoplagt av 3 tum plank, 28 skovlar, 8 löter, 8 låsarmar, hjulsträvar med bläck meder skruvar och mutter. Åtta långa järn med 3½ skruvat till armarnas hoplåsning. ... 110;.-.-

Yttre dynbänken med måhlsten ------ 18:-.-

Inre dito grov med dess beslag med därunder särskilt timrat kar 2½ alnar djupt under jorden med järnband och berättningar .. 22:-.-

La- bron under räckhammaren av 12 furubjälkar 5 alnar lång 6 alnar  bred och 10 tum framkant med grova järnskruvar genom densamma, grova bleck 6 grova och långa dubbar med huvud och  bleck samt särskilda järn över järnen. 66:32.-

En bankståndare, 17 tums fyrkant med 6 järnband inhuggna med bläck. En framståndare 7 alnar lång 17 tums fyrkant med ett järnband samt korstimrad, dyna med underlag --------------   33:24.-

2 st. Slagträn 15½ alnar långa 17 tum fyrkant med grova påskruvade häller  ---- 27:-.-

Ett hjulträd med järnband 26 tum i fyrkant med flera järnringar samt underblack för tryckningen och en järnkrage --- 20:-.-

2 st. Ståndsuher med sina kisto, järnbeslag och skruvar --20:-.-

En nyckel av björk med nitnaglar ......... -.32.-

En järnkrage med rörliga sulan -------- 3:-.-

En Tryckare med en hjälptryckare ------ 5:-.-

Hammar med skaft, huls, bläck, hals- och hylsring ---  96:-.-

En Städkubb av ek 3 alnar lång 30 tunn i diameter i framkant med järnband, smitt städ och städskål ---- 75:16.-

Städkar med  därunder varande bädd ------------ 8:-.-

En lika med ankarjärn, ankarstolpe, pådrivnings verk med beslag  --- 13:16.-

Från bakståndare en sträva befästas uti ett av grovt timmer uppfört stenfyllt kar, samt därjämte med en grov järnstång med flera leder 23 alnar lång med tjuva ock fyra hölser   -----  33:16.-

Kniphammarställningen 4 stolpar 6 alnar långa 4 drivbommar 17 tum i fyrkant 2 stockar till överlag 7 å 10 tum, 2 st. 3 tum plank 8½ alnar långa virket av furu 7 alnar lång 8 å10 tum 4 stockar 8 alnar långa 7 å10 tum. Till La-broa, 10 stockar 8 alnar 7 å10 tum, 2 stockar 7 å p tum, 2 stockar 4 alnar långa lika grova, 2 stolpar avse ställningen 8 tums, beslagna med grovt bläck, 6 st. ringar 4 långa stötter med 4 sprintar  --- 133:16.-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder


Knipphammare med genhammare, beåser, ställ och hylsring --- 60:-.-

Skyllror och kubbar med kickstöd -- 4:-.-

1 Stadkubb av ek med 4 järnringar , städ av smitt järn med skål  37:13.-

En hjulstock 16½ alnar lång 28 tum tjock sammanlagd av 4 st. furustockar med dess gjutna nålar 65 st. järnband 3 st. gjutna till ankjärns kuggringar 60 st. smidda stålsatta kuggar  -------------- 510:-.-

Vattenhjulet 5½ alnar högt 2 alnar bred,  8 löter, och 8 lösarmar av gran, 12 ställskruvar 24 fastspikade bläck under huvud och mutter, 16 skruvar för armarnas fast bindning vid hjulringen, armarna försedda med hällor av grovt bandjärn 28 skovlar beslagna å båda sidor med bandjärn. Hjulet sammanlagt av 2½ tum grova samt 18 tum breda furuplankor ---------------- 160:-.-

Dynbäddar utgörande byggda kar av grovt fyrslaget furutimmer med fyra grova skruvar och stångjärn över hörnen, samt dyner och målstenar ---20;-.-

Ett vidlyftigt kar under och omkring städkubbarna sammanbyggt av 10 tum fyrslagit furutimmer 6 varv 8 avdelningar och 32 knutar alla stenfyllda utom där kubbarna stå, härtill äro 150 st. klrättklingar begagnade -----------275:-.-

Spikhammarställningen 8 st. framståndare, 4 bakståndare 8 överband 12 - 14 tum av bästa virke 16 grova skruvar och hölser över bandjärnen med grova bleck med huvud och mutter. 2 drivbommar 8 alnar långa 10 tum i fyrkant, 16 grova skruvar till sammanhållning av balk.
Ställningar och bandringen, 18 hölser med skruvar till fasthållande av nedre drivbommarna med bläck under huvud och mutter. -- 250:-.-

Trenne spikhammare med skaft, hylsor och genhamare ringar, samt tryckare, med grova borsor, fyra jern till borsornas fasthållande, 3 hammar kubbar med 6 järnhölser  ----------- 103:-.-

Tre spikhammarskubbar, 2½ alnar långa en alns diameter med 3 järnband å varje, samt städ med formar och skålar fyra järnhölser vid varje kubb till fasthållning ------------ 80:-.-

Trenne huvudstädkubbar med 2 järnband på varje samt 2 hölser och 2 städ i vardera  ---- 24:-.-

I östra smedjan en härd med 2 eldar från grund till hällen uppförd av sprängd gråsten samt  sedan av bränd vanligt murtegel. bordjärn samt en stor grav  tackjärnshall, samt  2 över formerna -------------- 130:-.-

Fem klen smidesstädskubbar varav 2 av ek samt de 3 fyra sammanlagda stockar, fyra järnband på vardera med städ, huvudstäd och huggtänder samt 3 plåtsaxer i den  förste och särskilt beslag för dessa  125:-.-

I norra smedjan en fihlbänk med fotplan samt 23 låder med lås och ett grovt alldeles nytt skruvstäd ------- 40:-.-

i spik- eller nedra smedjan, ett större contor med dörrar på jerngång samt fästbomslås  ----- 15:-.-

Tvenne portar i östra smedjan, med hyller. dörrar på järngång med lilla lås -------- 20:-.-

2 par stora dubbla dörrar på järngång samt fallbomslåser med bläck ----------24:32.-

3 fönsterlufter 1½ aln höga 2 alnar breda med glas i kitt och oljemålade bågar  ------------- 9:-.-

2 luckor på gavlarna på järngång med kastkrokar -------- 2:-.-

Nr.2.

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Hjulhuset med 3 egna väggar, 30 alnar långt 8 alnar brett 4½ alnar högt, uppfört på yttre hjulbäckmuren med 10 tum fyrslaget furutimmer till syllar och bandträd tillika med stolpar samt inforat med bräder, ytter murns  efter stenfoten 1½ alnar hög och 2 alnar grov. Vilken mur är uppförd 20 alnar längd nedanför till förutvarande bäckvallen.
Stenfoten värde med fyra grova ankarjärn samt ett ännu större för för ändan till förekommande av ras ned i slutningar värderas till -- 35:-.-

Själva stommen ----- 81:-.-

Taket med dess tillbehör därav bjälkarna äro i båda ändarna fästade med grova vräcklingar -- 50:-.-

Långväggen försede med 2 dörrar på jerngång med kasthakar ------- 6:32.-

Såsom underbädd för trummor, sumpar och reservoir är ett kar av fyrslaget furutimmer uppfört, 30 alnar långt 1½ aln högt och brett med åtskilliga tvärband och  stenfylld, östra bingen befästad med grova vräcklingar -- 36:-.-

Dessutom är en timmervägg uppförd och lerad med 3 tum plank i ena sidan samt å den andra emot husfoten även med plank till bildande av ränna, timmerväggen 15 alnar lång, brädfodringen 25 alnar, 2½ alnar vid i östra och 1½ alnar i nedra ändan, i 1/4 alnar hög, lika plank i botten med underliggare samt stolpar vid sidorna -- 38:-.-

En communications trumma anbragt under dyn. bäcken för spikhammarhjulet. 8 qvadratfot, 11 alnar lång av aldeles ytfria 3 tums plankor med 6 järnband 7 hölsor av träd 10 tum i fyrkant med skruvar samt järn i hörnen -- 66:16.-

Genom berörde trumma ledes vatten till en seservoar som giver erfoderligt drivvatten för verket och blåshjulet, 5 alnar brett i övra och 3 alnar i nedre ändan, 12 alnar lång allt av 3 tums plank, med fyra band av 10 tums fyrkant med nycklar, med behöriga stuprännor av samma sorts virke tillåvan  till stock. bottnarna. Stuprännorna virade med stångjärn samt fyra vinkeljärn --- 102:-.-

Rödfärg anstrykning å smedjan, hjulhus och taken 16:-.-

Nr. 3.

Ett nytt damkar 9 alnart långt 10 alnar bret 5½ anar högt av moget fyrslaget furutimmer till dubbla väggar med åtskilliga genomhuggna timmerband, ytterbygget måt ån försedt med grovt järnbeslag samt särskild förening å knutarna till förekommande av sins åverkan, 3 damlucer av 10 tum fyrslagen utfri fur, 6 alnar höga med 4 tums plank, karmar av 10 tums virke 5 alnar höga, övre ändarna av luckorna försedda med grovt järnbläck, grova stöttjärn befästade uti lika beskaffade mälor i damväggen och järnbeslag å luckorna. för höjning ock sänkning --- 167;.-.-

Sumpen från yttre damväggen genom damkaret till räckhammarhjulet med sin stupränna 8½ alnar bred i övra och 7 alnar i nedre ändan av 3 tum furuolanker, 33 alnar lång 2 3/4 alnar hög på erfoderligt underlag 8 band av 7 - 10 tums virke 6 tums spik, 2 järnstänger vid stuprännan till fasthållande av plankorna med vad mera av drev och tjära som erfordras  144:-.-  sa. 311:-.-

Nr. 4.

Ett kar uppfört till fredande av stenfoten under hjulhuset av fyrslaget furutimmer 9 alnar långt 1 1/4 alnar högt 4 alnar brett i nedra yspetsigt i övra ändan med åtskilliga nitmirade tvärband samt stenfyllt  -- 12:-.-

Summa riksdaler 5138:16.-

Till texten.    Till bilder på byggnaderna.   Till planritningar  Topp  Nya bilder

Alla de byggnader förra beskrivningen upptagne summas qvar på samma platsanae är således. efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu befintliga skick införd med ett medium av sistförflutna fem årens priskuranter och markegångs taxor å byggnadsämnen och dagsverken samt arbetslöner i orten samt dessutom vid bruket förteckningar över byggnadsutgifterna, ansets till Fem Tusende Ett hundrade Tretio Åtta Riksdaler 16 daler  Banco det vi ansvara vara mera för lågt än för högt åsatt och i synnerhet som värderingsmännen ville kunnat undgå fästa avseende vid den omtänka och blivit änddead för berörde byggnad dels genom användandet av det bästa virket för dess varaktighet och genom den prioritet varmed det blivit utförde, så att ingen kostnad blivit sparad, betyga: Eric Runnqvist Jan Svensson Nämndeman, Olof Andersson f.d. Nämndeman, P.  Bergman Byggmästare för denna byggnad.


Som Kungl. Direktion förut vid frågor om Manufaktur Dmedjor medgivit föredragningen av värderingar vilka varit verkstälda av andra än Bergstjänstemän  enär de i övrigt funnits rediga och ordentliga och är utförda värden antagliga får jag föreslå följande:
Ny och tillbyggn. vid und. nr. 7999, 119530, 18730, förs. liggare.

Kartbeskrivning:
1.    Bro.
2.    Sågverkshus och plankbod.
3.    Kvarn av sten med gavelspetsar av trä under tegeltak har ned eldstad e par stenar, försäkrade i länsbolaget,
4.    Boningshus av trä med tegeltak försäkrad i länsbolaget med eldstad.
5.    Svinhus av trä med tegeltak försäkrad i länsbolaget utan eldstad.
6.    Klensmedja av trä med tegeltak och tegelrökgång , försäkrad i länsbolaget, med eldstad.
7.    Boningshus av trä med tegeltak och försäkrad i länsbolaget, med eldstad.